Scroll Top

Viral Gündem 3

D VİTAMİNİ!

COVID-19 pnömonili hastaların başvuru sırasındaki serum D vitamini düzeyi ile radyolojik evresi ve sonucu arasındaki ilişki araştırıldı.

Hastalarının %59’unda başvuru sırasında vitamin D eksikliği vardı. Kadınların %47’sinde ve erkeklerin %67’sinde görüldü.

Özellikle erkek hastalarda ilerleyen radyolojik evrede, kademeli olarak daha düşük D vitamini düzeyi görüldü. Eksiklik düzeyleri 1. aşamada %55, 2. aşamada %67 ve 3. aşamada %74’e yükseldi.

Düşük D vitamini seviyeleri, COVID-19 hastalığın ilerleme evresi ve 3.7 kat ölüm oranı artışı ile ilişkili olduğu gösterildi.

https://www.medscape.com/viewarticle/942497#vp_1

METFORMİNİN ETKİLERİ ARAŞTIRILIYOR…

Yapılan retrospektif kohort analizinde, metforminin sitokin azaltıcı etkisinden yola çıkılarak COVID-19 ile ilişkili mortaliteyi azaltıp azaltmadığı değerlendirildi.

Çalışma sonucunda metformin, COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan obezite veya tip 2 diyabetli kadınlarda mortalitenin azalmasıyla önemli ölçüde ilişkili bulundu.

Bununla beraber mekanizmayı ve nedenselliği anlamak için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğu vurgulandı.

https://www.thelancet.com/journals/lanhl/article/PIIS2666-7568(20)30033-7/fulltext

PANKREATİT MORTALİTEYİ ARTIRIYOR MU ?

Türkiye’de yapılan ve Journal of Investigative Surgery adlı dergide yayınlanan bir çalışmada akut pankreatit olguları değerlendirildi.

Akut pankreatitin zaten kendisinin mortaliteye yol açan bir hastalık olduğu ve bu çalışmanın amacının da viral enfeksiyon nedeniyle artan immün savaşın mortaliteye etkisine yönelik durumu ortaya koymak olduğu belirtildi.

316 hastanın değerlendirildiği çalışmanın sonucu, SARS-CoV-2’nin tetiklediği pankreas hasarı varlığının hastaların klinik durumunu bozabileceğine ve bu hastalarda ölüm oranının artabileceğine işaret etmektedir.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33138658/

İNME İLE GELEN HASTAYA DİKKAT!

Yayınlanan bir makalede pandemi döneminde serebrovasküler olay bulgusu ile başvuran her hastanın COVID-19 şüpheli pozitif kabul edilmesi, tanı ve tedavi yönteminin uygun koşullarda yapılması gerektiği vurgulandı.

COVID-19 hastalarında serebrovasküler olayların hem hastalığı şiddetli olan hem de asemptomatik vakalarda görülebildiğine değinildi.

Pandemi döneminde de olsa inmenin tanı ve tedavi açısından hızlı adım atılması gereken acil bir durum olduğu hatırlatıldı.

https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-covid-19-ve-serebrovaskuler-hastaliklar-88634.html