Scroll Top

Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca  kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve sizi bilgilendirmek için hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin olarak, Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Tic. AŞ “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir. Platform ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye Gizlilik Politikası  ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Sözleşmesi’nden erişebilirsiniz.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi 

Tarafımızca toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. Maddeleri’nde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir:

  • Şirketimizce yürütülen ticari faaliyetlerin kurgulanması ve icrasına yönelik operasyonel süreçlerin ilgili iş birimlerimiz tarafından planlanması ve yürütülmesi,
  • Şirket’in ticari ve operasyonel faaliyetlerine ilişkin stratejik planlama çalışmalarının yürütülmesi,
  • İş birimlerimizce Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulması için gerekli çalışmaların planlanması ve icrası,
  • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tercih ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılmasına yönelik faaliyetlerin kurgulanması ve icrası,
  • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde bulunan ilgili kişilerin hukuki teknik ve ticari güvenliğinin teminine yönelik süreçlerin planlanması ve icrası.

Eğitim bilgileriniz, çalıştığınız kurumlar, uzmanlık ve araştırma alanlarınız dikkate alınarak, sizlerle aynı üniversitelerden mezun olmuş, aynı kurumlarda görev almış veya aynı branşta ya da araştırma alanlarında çalışma yapan sağlık profesyonelleri ile etkileşime girmeniz için sizlere zaman zaman hatırlatmalar yapılmaktadır. Dernek tarafından veya kullanıcı hekimler tarafından paylaşılan diploma ve mesleki bilgileriniz, üyelik koşullarının haiz olunup olunmadığının teyidi amacıyla kullanılabilecektir. Eğitim bilgileriniz, uzmanlık ve ilgili alanlarınız dikkate alınarak, sizlere özel bazı etkinliklerle ilgili hatırlatmalar yapılmaktadır. Uzmanlık alanınıza giren konularda bilimsel araştırma yapan, işbirliği olanakları araştıran ve iş fırsatları sunan kişi ve kurumlardan haberdar edilmeniz için hatırlatmalar yapılabilir. Kaydettiğiniz iletişim bilgileri, tercih ettiğiniz iletişim kanallarına göre sizlerle iletişime geçmek istediğimizde kullanılmaktadır.  Sağlık profesyonellerinin yeni tıbbi teknolojilerden, ilaçlardan, cihazlardan, sarf malzemelerinden, vb. haberdar olması için, kayıt sırasında girmiş olduğunuz bilgiler esas alınarak kişiye özel hale getirilmiş ilgi duyacağınız tanıtımlar, ilgili tüm mevzuata uygun şekilde yapılabilecektir. Sizlere bir tanıtıcı bilgi/reklam ulaştığında, bu reklamla ilgili geri dönüşlerinizi yapabilir, tercihlerinize göre farklı türde reklamlar görmek isteyebilirsiniz. Reklamlarla ilgili hatalı, yanıltıcı bilgi olduğunu düşündüğünüzde ya da geliştirici önerilerde bulunmak istediğinizde bunu doğrudan Abdi İbrahim’e bildirebilirsiniz.  Abdi İbrahim tarafından kaydedilen tüm bilgiler, kişisel verilerden arındırılıp tamamen anonim hale getirildikten sonra, istatistiksel, tanımlayıcı ve tahminsel analizler yaparak kullanılır. Bu analizlerin temel amaçları, Platform’un kullanım kolaylığını ve güvenliğini artırmak eklenebilecek olası yeni hizmetleri değerlendirmek ve büyüme stratejilerini belirlemektir. Bu analizlerin sonucu, hiçbir kişi bilgisi olmaksızın ve sadece anonim olarak, iş geliştirme faaliyetleri çerçevesinde  Abdi İbrahim tarafından müşterileri veya potansiyel müşterileri ile paylaşılabilir (örneğin, hangi ilden ve uzmanlıktan kaç kullanıcının olduğu, vb. bilgiler).

  1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

Gerek Anayasa gerekse de KVKK kapsamında yer alan hükümler doğrultusunda, kişisel verileriniz Kanun’un 8. ve 9. Maddeleri’nde belirtilen şartlar çerçevesinde iş ortaklarımız ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında talep edilmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir.  Platform hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, kurumlara, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir.  Platform, kişisel verilerin yurt içi ve/veya yurt dışı ile paylaşılması konusunda azami özen ve dikkati göstermekte olup, bu kapsamda mevcut düzenlemelere uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz tarafımızdan e-posta, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan Platform’a erişimine imkân verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve/veya çağrı merkezi kanalıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. Maddeleri’nde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı Maddeleri’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  1. Kişisel Verilerinize Dair Haklarınız 

İlgili Mevzuat hükümlerine göre tarafımıza başvurarak; kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunları amacına uygun kullanıp kullanmadığımızı öğrenebilir, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilir, sistemimizin işleyişi için gerekli olmayan ve kanuni yükümlülüğü gereği saklamak zorunda olmadığı veya kanunda saklanması için öngörülen sürelerin sona erdiği kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Uygulamamıza ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. KVK Kanunu’nun 13. Maddesi’nin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre belirlenen işlem ücreti karşılığında elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

Tüm bu konularda Veri Sorumlusu Şirketimiz Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Tic. AŞ’ye başvurabileceğinizi bilgilerinize sunarız.

Adres: Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No: 4 Maslak – Sarıyer/İSTANBUL

Tel: 212 366 84 00 / E-Posta Adresi: info@abdiibrahim.com.tr (İnternet Adresi:  www.abdiibrahim.com.tr)

Yukarıdaki hususlar kişisel verilere ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüz gereği bilgilerinize sunulmakla beraber, Mevzuatın ilgili kişiden açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dâhil) imkân verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını bilmenizi rica ederiz.

OKUDUM, ANLADIM